नेपाल रेल-विधेयक : चालक र सहचालकको यो’ग्यता ‘प्लस टु’ पास हुनुपर्ने !

काठमाडौँ। नेपालमा चार पां’ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने व्य’क्तिको शैक्षिक यो’ग्यता ए’सइइ वा सो सरहको हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेको बेला रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि ल्याइएको वि’धेयकमा भने रेल चालक” र सहचालकको” शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। हाल रा’ष्ट्रिय स’भामा दर्ता भई छलफलमा रहेको रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा” रेल चालक र सहचालकको” शैक्षिक यो’ग्यता कम्तीमा माध्यमिक तह (१०+२) वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने शैक्षिक” योग्यता तोकिएको हो।

विधेयकमा रेल चालक वा सहचालकको योग्यता” दफा २३ मा उल्लेख गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा १ को (क) मा ‘कम्तीमा माध्यमिक तह “(१०+२) ” वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको’ छ। त्यस्तै नेपाल रेल्वे ‘बोर्डबाट मान्यता” प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, रेल चालकको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष सहचालकको रुपमा काम गरेको योग्यता तोकिएको छ।

त्यस्तै विधेयकमा उमेर हद, स्वा’स्थ्य अव’स्थालगायत वि’भिन्न व्य’वस्था रा’खी चा’लक वा स’हचालकको अनु’मतिपत्र प्रा’प्त गर्न न’सक्ने सोही द’फाको उ’पदफा २ मा उ’ल्लेख” गरिएको छ। ज’सअनुसार रेल चा’लकको हकमा २५ वर्ष र सहचालकको हककमा २० वर्ष उमेर नपुगेको र प’चास वर्ष उ’मेर पूरा भ’एको व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैन भनिएको छ। – नेपाल समाचारपत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!