भा’गेर बिहे गरेकी १७ बर्षीया कि’शोरीको ६ महिनामै छोरी ज’न्मिएप’छि” बैतडीका २ शिक्षक”…..

1 min read

बैतडी,। बैतडीका २ शिक्षकमाथि आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत एक छा त्रालाई ब ला त्कार गरि ग र्भवती बनाएको आ रोप लागेको छ । जिल्लाको दुर्गम सिगास गाउँपा’लिकाका शि क्षकले नै आफ्नै विद्या लयकी छा त्रालाई ब ला त्कार गरेको आरोप लागेको हो । ब ला’त्कृ त कि शोरी ब लात्क र भएपछि अर्कै ठा उँमा भा गेर बि हे गरेको र ६ म हिनामै छो री ज न्मि एपछि बला त्कार गरेको कुरा बा हिर आएको हो ।

सिगास गाउँपालिका वडा नं ८ को जनचेतना आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ की १७ बर्षीया छा त्रालाई सोही वि द्यालयमा पढाउने शिक्षक ख’डक बोहरा, केशव बो हरा र स्थानीय रामब हादुर बो हरामाथि ब लात्का रको आ रोप ला गेको हो । केशव बो’हरा अहिले वि द्यालय छो डेर गाउँपालिकामा कार्यरत रहेको बु झिएको छ । तिनै जना’ले ती कि शो री माथि पटक पट क बला त्कार ग र्दा भा गेर बि हे गर्न बा ध्य बना एको कि शो रीका आ फन्तले आ रोप लगाएका छन् ।

६ महिनामै छोरी ज न्मिएपछि कि शो रीलाई घरका मा निसले सो धपुछ गर्दा आफूलाई ती व्य क्तिहरुले ब लात्का र गरेको कि शोरीले ब ताएको ती कि शोरीका एक आ फन्तले जानकारी दिनुुभयो । उनले भने ‘घ टना पहिलेको भएपनि गाउँमै मि लाउने भन्दै धेरै प्र यास गरे । अहिले कुरा बाहिर आएको छ अहिले पनि वि भिन्न प्र कारका हतक ण्डाहरु भईरहेका छन् ।’

योे बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले पीडित कि शोरीलाई जिल्ला सदरमुकाममा ल्या उने तयारी भएको र किशो रीसंगको ब यानपछि मात्रै घ टनाका बारेमा था हा हुने बताए। उनले भने ‘यो कुरा बा हिर आईसकेप छि हा मीले यो घट नालाई सु क्ष्म रुपमा अध्य यन गरिर हेका छौं । कि शोरीको सु रक्षाका लागि पनि उसलाई हा मी जिल्लामा ल्याउने तयारी गरेका छौं । संलग्न भनिएका मान्छे हरुको पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’

कि शोरीलाई ललाईफ काई गरेर कर णी भएको भ एपनि कानुन अनु सार कार वाही हुने प्रहरी नाय व उपरीक्षक अधिकारीले ब ताए । मु लुकी अपराध संहिता २०७४ को परि च्छेद १८ मा १८ बर्षभ न्दा कम उमेरका महिलालाई ल लाई फ काई वा महिलाको म ञ्जुरी लिएर क रणी गरेमा समेत का नुनी का रवाही उल्लेख छ ।

कानुन अनुसार त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभ न्दा कम उ मेरकी महिलामाथि क रणी गरेमा दश वर्षदेखि बा ह्र वर्षसम्म कै द स जाय हुने उल्लेख छ । तर ब ला त्का रको आ रोप लागे को हरुलाई भने अहिलेसम्म प्रहरीले नि यन्त्रणमा लिएको छैन् । आरोप ला गेकाह रुलाई हाल सम्म पनि सो धपुछ समेत नगरेको बता ईएको छ ।

Facebook Comments
error: Content is protected !!