म’हरा सरमाथिको आ’रोपमा स’त्यता छैन, बो लेको कुरालाई पत्रकारले ब’ङ्ग्याएर लेखिदिए -रोशनी

1 min read

काठमाडौं । प्र*तिनिधिसभाका स*भामुख कृष्णबहादुर मह रामाथि ‘ज*बर्जस्ती क*रणी’को ग*म्भीर आ*रोप ल*गाएकी रो*शनी शाहीले ब*यान फे*रेकी छन् । संसद स*चिवालयमा का*र्यरत क*र्मचारी शाहीले सभामुख म हराले आफूमाथि कुनै प्र*कारको दु*र्व्यवहार न*गरेको ब*ताएकी छन् ।उनले क*र्मचारी स*मायोजनको क्र*ममा आफूले चाहेको ठाउँमा नपर्दा रि*सले स*भामुख माथि ग*लत आ*रोप लगाएको ब*ताएकी छन् । यस्तै उनले डि*प्रेसनको औ*षधी से*वन गरिररहेको ब*ताएकी छन् । ला*मो समयदेखि भे*टघा ट समेत नभएका स*भामुख महरा आइतबार बे लुका आफ्नो को*ठामा आएको कुरा पनि ग*लत भएको उनले ब ताइन् ।

आफ्नो बुबा स*रहको मा निसलाई रि*सको झों क*मा ग*लत आ*रोप लगाएको शा हीले स्वी*कार गरेकी छन् । स भा मुख म हरामाथि ल*गाएको आ*रोप रि*सको झो*कमा बोलेको बताउदै शा हीले उ क्त कुरामा कुनै स*त्यता नभएको बताएकी छन् । फो नको विष*यमा बो ल्दै शा हीले आ फूलाई म हराले क*र्मचारी स*मायोजनमा चाहेको ठाउँमा नभएको कारण न*आत्तिन भनेर फोन गरेको बताएकी छन् । यसका साथै म हराले फो नमा चि*कित्सक देखि सबैको स*मायोजन मि*लाउन प्र*यास गर्ने ब ताएको शा हीले ज ना एकी छन् । आमाको नि*धनपछि वि*गत आठवर्षदेखि डि*प्रेस नको औ*ष धि से व*न गरिरहेका का*रण यस्तो ग*ल्ती हुन गएको शा हीले बताइन् ।आफूले बोलेको कुरालाई पत्रकारले बं*गाएर ले*खिदिएको शा हीले आ*रोप लगाएकी छन् ।

Facebook Comments
error: Content is protected !!